سلام دوستان لطفا نقشه پارس الیکس دارای سخنگو راکه کلیدهای لای در وجلو امپر دارد برایم ارسال نمایید مشکل این است که چراغ لای درروشن میماند وکل کلیدهای لای در نیز چک شده وفقط سیم لای در کاپوت را پیدانکردم نه زیرقفل کاپوت ونه بغل سویچ اینرسی