دوستان درخواست فایل دامپ‌ایسی ناند تلویزیون ua46eh6030r رو خواستم.روی استاندبای مونده