چرا تصویر ELD نیستش ولی صدا هستش علتش چی میتونه باشه هزینه تعمیر چقدر میشه