با سلام

دوستانواساتیدگرامی،بکلایتمانیتورالسیدیفوقپسازنمایشلوگوی LG ونوسیگنالبلافاصهقطعمیشه . خازنهابررسیوتعویضشدهترانساینورتورراهمبازوبررسیکردمهیچگونهعلایمداغینداردایسیاینورتوراینمدل FAN7314 میباشدلطفاراهنماییکنید
پایه 1 را با مقاومت 560 اهم به زمین وصل کنید