وات ساپ پلاس و جی بی وات ساپ نصب نکنید


چون بعد از مدتی بلوک میشه و اگر مجدد نصب کنید 24 ساعت عقب میرید و با امتحان دوباره شماره شما بلوک خواهد شد