سلام گوشی موبایلGT18160روی لوگو مانده.دکمه خاموشی و هوم و مثبت صدارا همزمان میگیرم که ریست کنم.منو مخفی نمیاد بلکه آرم سامسونگ گالکسی میاد.ولی هوم و خاموشی و صداکم کن را که میگیرم منو مخفی میاد نه آن منومخفی که با آن میشه ریست فاکتوری کرد.صاحبش میگه بردم تعمیرگاه.میگه فلش قبول نمیکنه.سئوال چطور میتوانم منو مخفی بیارم ریست کنم