بادرودفراوان
مودم asusN10فقط برای یک لحظه یکی از چراغهاش چشمک میزنه و خاموش میشود و روشن نمیشود هیچکدام از چراغهاش دوستان بااین موردبرخوردداشتند لطفاراهنمایی کنند.باسپاس

[لینک ها فقط برای اعضای ثبت نام شده قابل نمایش است. ]