همین 4 سند کافیست که شما بتوانید شرکت تولید چای را به ثبت برسانید (البته از نوع سهامی خاص)!
1-امضاء اقرارنامه
2-اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای تمامی اعضاء
3-کپی مدارک شناسایی اعضاء شامل (کارت ملی و شناسنامه)
4-اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع ثبت

[لینک ها فقط برای اعضای ثبت نام شده قابل نمایش است. ]