بادرودفراوان
دوستان ماژول کم پلاس الجی جی5 چگونه شارژمیشود نحوه اتصال رامیدانم ولی اینکه باطری گوشی شارژکامل باشدوبعدماژول وصل شدledمارول بصورت چشمک زن میباشدوبعدازمدتی سبزشدباصطلاح بایدشارژشده باشدولی اینطورنیست ودرهنگام تمام شدن شارژباطری بایدعمل کندولی عکس العملی نداشته گوشی خاموش میشود
[لینک ها فقط برای اعضای ثبت نام شده قابل نمایش است. ]